Algemene voorwaarden

Uiteraard willen we onze service zo goed mogelijk laten verlopen! Wij doen ons uiterste best om onze service en diensten aan uw wensen te laten voldoen. Om misverstanden te voorkomen maken we graag heldere afspraken en zoeken we samen naar manieren om de dienstverlening zo prettig mogelijk te laten ervaren. Daarom gelden bij al onze  diensten de volgende algemene voorwaarden:

Definities
Hieronder staan een aantal definitief beschreven zoals deze worden gehanteerd in deze algemene voorwaarden:
RayHBO: RayHBO, gevestigd te Houten onder KvK nummer: 81736738 (zie hieronder ook de bedrijfsgegevens).
Klant: diegene met wie RayHBO een overeenkomst is aangegaan, deze website bezoekt en/of gebruikt maakt van de diensten of producten van RayHBO.
Partijen: RayHBO en klant samen.
Consument: Een klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.
Diensten: alle diensten, werkzaamheden, contact, het gebruik van de website, leveringen en producten door of namens RayHBO worden hiermee omvat.
Website: De website van RayHBO zoals die staat beschreven onder het kopje bedrijfsgegevens.
Kandidaat/deelnemer/student: Individu dat deelneemt aan een lesactiviteit, scholing, cursus, training, workshop of anderszins educatieve dienst van RayHBO.
Lesactiviteit/leeractiviteit: scholing, cursus, training, workshop of anderszins educatieve dienst van RayHBO.
Hulpverleningsdienst: Dienst waarbij RayHBO zorg draagt of bijdraagt aan de eerste hulp bij ongevallen.
Zorgvrager: Individu die zorg ontvangt op welke wijze dan ook van RayHBO. (Bijvoorbeeld een slachtoffer bij een veiligheidsdienstverlening, zoals eerste hulp bij een evenement.)

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alle diensten, bestellingen, producten, informatie uitwisselingen of correspondentie, werkzaamheden overeenkomsten en leveringen door of namens RayHBO. Van deze algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken wanneer door partijen hier uitdrukkelijk en schriftelijk van te voren overeenstemming over is bereikt.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene en/of inkoopvoorwaarden van de klant uitdrukkelijk uit.
Naast deze algemene voorwaarden kunnen vanuit RayHBO nog aanvullende voorwaarden gelden, welke indien van toepassing van te voren worden vermeld.

Privacy
RayHBO hecht veel waarde aan de privacy van klanten en betrokken. Naast deze algemene voorwaarden is tevens het privacy beleid van toepassing welke te lezen is op de website.
Goed om te weten is dat RayHBO bepaalde persoonsgegevens moet verwerken en/of delen met externe partijen voor het correct kunnen leveren van diensten. Klant gaat ermee akkoord dat deze gegevens worden verwerkt en waar nodig worden opgeslagen en gedeeld met externe partijen conform het privacy beleid/privacy statement van RayHBO.

Externe partijen
RayHBO kan in sommige gevallen samenwerken, afhankelijk zijn, of gebruik maken van derde partijen, zoals leveranciers, certificeringsinstanties, overkoepelende organisaties of dienstverleners zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot:
De Nederlandse Reanimatie Raad voor de certificering van reanimatie cursussen, leveranciers voor (oefen)materiaal, de webhost voor de website, de e-mail dienst, clouddienst voor opslag van gegevens, chatdiensten en/of de telecom aanbieder etc.
Mogelijk stellen zij aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze diensten en hebben zij aanvullende privacy voorwaarden. Bij gebruik van diensten door of via RayHBO wordt er redelijkerwijs vanuit gegaan dat de klant eveneens akkoord gaat met de voorwaarden die gelden voor deze diensten en akkoord gaan met het delen van noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de correcte levering van diensten door of namens RayHBO. RayHBO aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die is ontstaan door gebreke of nalaten van deze partijen.
Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam: RayHBO
Locatie: Houten
Kamer van Koophandel nummer: 81736738
Btw-identificatienummer: NL003597468B06
Website: www.rayhbo.nl (www.rayhbo.com)
Contact gegevens: http://www.rayhbo.nl/contact.html
Aanbiedingen en offertes
Aanbiedingen en offertes van RayHBO zijn vrijblijvend, tenzij daarin anders vermeld.
Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoud RayHBO zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt RayHBO slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen
Alle prijzen die RayHBO hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis- verzend-, of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
Alle prijzen die RayHBO hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan RayHBO ten alle tijden wijzigen. Prijzen vernoemd op de website zijn indicatief. 
Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die, RayHBO niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in bovenstaande regel, tenzij de prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke regeling.
De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door RayHBO vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van RayHBO, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Indien partijen voor een dienstverlening door RayHBO een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
RayHBO is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient RayHBO de klacht tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
RayHBO heeft het recht de prijzen ten minste jaarlijks aan te passen. 
Voorafgaand aan de ingang ervan zal RayHBO prijsaanpassingen meedelen aan de klant.
De consument heeft het recht om de overeenkomst met RayHBO op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Betalingen en betaaltermijn
RayHBO mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagen na levering van het product of de dienst te hebben voldaan.
Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim is en in gebreke is, zonder dat RayHBO de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
RayHBO behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen
Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is RayHBO gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan RayHBO.
De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitenrechtelijke incassokosten.
Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag RayHBO zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van RayHBO op de klant onmiddellijk opeisbaar.
Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door RayHBO, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan RayHBO te betalen.
Recht van reclame
Zodra de klant in verzuim is, is RayHBO gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
RayHBO roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan RayHBO, tenzij partijen hierover andere schriftelijke afspraken maken.
De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht
Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
- Het product niet gebruikt is
- Het geen product betreft dat snel kan bederven of snel steriliteit/bruikbaarheid verliest
- Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
- Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (mondmaskers, handschoenen, etc.)
- De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud
- Het geen reis, vervoersticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
- Het product geen los tijdschrift of informatieblad is
- Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
- De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
De bedenktijd van 14 dagen vangt aan:
- Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
- Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
- Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
- Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via Internet gaat afnemen
De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via de contactgegevens van RayHBO zoals deze staan vermeld onder de bedrijfsgegevens.
De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan RayHBO, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
De kosten voor retourneren komen alleen voor rekening van RayHBO indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retourkosten) volgens de wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal RayHBO deze kosten binnen 14 dagen na ontvangst van het tijdige beroep op het herroepingsrecht, terugbetalen aan de consument, op voorwaarde dat de consument het product tijdig aan RayHBO heeft geretourneerd.
Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
Retentierecht
RayHBO kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van RayHBO heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan RayHBO.
RayHBO is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.
Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan RayHBO te verrekenen met een vordering op RayHBO.

Eigendomsbehoud
RayHBO blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van RayHBO op grond van wat voor met RayHBO gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
Tot die tijd kan RayHBO zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
Indien RayHBO een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft RayHBO het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering
Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Levering vindt plaats bij RayHBO, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
Levering van diensten vindt plaats op de locatie die voorafgaand, schriftelijk is overeengekomen door partijen.
Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft RayHBO het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
Bij te late betaling is er sprake van schuldeiserverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan RayHBO kan tegenwerpen.

Levertijd
De door RayHBO opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbindingen of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De levertijd vangt aan nadat de door de klant voor akkoord getekende offerte aan RayHBO door RayHBO schriftelijk danwel elektronisch is bevestigd aan de klant.
Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij RayHBO niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten of diensten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders schriftelijk hebben afgesproken.

Verpakking en verzending
Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan RayHBO niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan RayHBO, bij gebreke waarvan RayHBO niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering
De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
- Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderliggende overeenkomst
- Zaken van RayHBO die bij de klant aanwezig zijn
- Zaken die onder eigendomsbehoud zijn geleverd
De klant is zelf verantwoordelijk om zich voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor schade aan deelnemers of eigendommen van deelnemers aan lesactiviteiten.

Bewaring
Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor RayHBO enkel een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.
Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan betreffende een lesactiviteit waarbij na goed gevolg een diploma, certificaat of ander bewijs van goed gevolg wordt afgegeven, ontvangt de kandidaat dit bewijs alleen wanneer is voldaan aan de eindtermen van de lesactiviteit en de te behalen leerdoelen, naar oordeel van RayHBO, voldoende zijn behaald.
Er geld geen slagingsgarantie. Bij niet slagen voor een lesactiviteit vindt geen restitutie plaats.
De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruikt door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- Ruilen vindt plaats vinnen 30 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
- Het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes
- Het product is ongebruikt
Afgeprijsde artikelen, niet-houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen op speciaal voor de klant aangepaste artikelen en hygiëne- of persoonlijke beschermingsproducten kunnen niet worden geruild.

Certificering
Wanneer partijen een overeenkomst zijn aangegaan waarbij sprake is van certificering na afloop als mogelijk resultaat, geld dat de certificering alleen plaatsvindt wanneer aan RayHBO duidelijk aantoonbaar is gemaakt en RayHBO is overtuigt dat is voldaan aan de eisen voor deze certificering. Dit ter beoordeling van RayHBO.
Wanneer certificering afhankelijk is van eisen gesteld door externe partijen, gelden tevens de voorwaarden van deze partijen en behoud RayHBO zich het recht voor gegevens met deze partijen te delen die noodzakelijk zijn voor de certificering. Tevens geeft de klant akkoord voor het delen, gebruiken en verwerken van deze gegevens aan de externe partij en deze op te slaan voor kwaliteitsdoeleinden en om de certificering te kunnen registeren. De klant is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van de benodigde en correcte gegevens voor het juist registeren, aanvragen of geldig maken van de certificering.

Taal, toepasselijk recht, bevoegde rechter en valuta
Voor het gebruik van diensten van RayHBO en/of het aangaan van een overeenkomst met RayHBO wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de Nederlandse taal en is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing. De Nederlandse rechter te Utrecht is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Bedragen zijn altijd in Euro’s en betalingen vinden altijd plaats in Euro’s.
Als service kunnen diensten in het Engels worden aangeboden, maar hiertoe geld geen verplichting vanuit RayHBO.
Eventuele typ- en of taalfouten voorbehouden.
Overal waar “hij” of “hem” of “zijn” staat, kan ook “zij” of “haar” worden gelezen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart RayHBO tegen alle aansprakelijkheid van derden die verband houden met de door RayHBO geleverde producten en/of diensten en/of het gebruik van de website van RayHBO.
Aansprakelijkheid
RayHBO is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
Indien RayHBO aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
RayHBO is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
Indien RayHBO aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomt en/of opschorting van enige verplichting.
Elke recht van de klant op schadevergoeding van RayHBO vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.
RayHBO aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan deelnemers of eigendommen van deelnemers vaan lesactiviteiten. Lesactiviteiten worden door deelnemers bijgewoond op eigen risico.

Klachtenregeling
Bij klachten wordt altijd eerst samen gezocht naar een passende oplossing.
De klant dient een door RayHBO geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
Beantwoord een geleverd product of een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant RayHBO daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming, op de hoogte te stellen.
Consumenten dienen RayHBO uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat RayHBO in staat is hierop adequaat te reageren.
De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat RayHBO gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling
De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan RayHBO.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling RayHBO ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.
Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als RayHBO een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan RayHBO verschuldigd zijn.

Uitvoering van de overeenkomst
RayHBO voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig te eisen van goed vakmanschap uit.
RayHBO heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van eventueel afgesproken voorschot door de klant.
Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat RayHBO tijdig en veilig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat RayHBO tijdig en veilig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Locatie
Indien de uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt op locatie van de klant, dient de klant zorg te dragen voor:
- een veilige locatie
- voldoende BHV op locatie
- voldoende beveiliging op locatie
- voldoende contact met de organisator
- eventuele benodigde vergunningen
- toegang tot een bevoegd beheerder van de locatie
- een optimaal leerklimaat dat voldoet aan de eisen van de lesactiviteit wanneer het een lesactiviteit betreft
- een eerste hulp post die voldoet aan de eisen van de autoriteiten, wanneer het om een hulpverleningsdienst gaat
- voldoende mogelijkheid en faciliteiten (op kosten van de klant) om (les/hulpverlening)materialen naar behoren in te zetten (te denken valt aan elektriciteit, water, voldoende ruimte, voldoende meubilair, beschutting, warmte etc.)
- een schone en toegankelijke sanitaire voorziening
- voldoende parkeergelegenheid en mogelijkheid materiaal in te laden te lossen in directe nabijheid van de locatie
- toegang tot de locatie voor hulpdiensten
- een heldere adres- locatie- en routebeschrijving van en naar de locatie
Informatie verstrekking door de klant
De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan RayHBO.
De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
De klant staat in voor de bevoegdheid tot het verstrekken en gebruiken van alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst en heeft (of geeft bij deze) toestemming deze gegevens te delen met RayHBO en te gebruiken door RayHBO, te verwerken en/of te delen met externe partijen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert RayHBO de betreffende bescheiden.
Stelde de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door RayHBO redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomt hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom
RayHBO behoud alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, foto’s, schetsen, modellen, maquettes, handleidingen, lesmaterialen, protocollen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RayHBO (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding
De klant houd iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van RayHBO ontvangt geheim.
Hetzelfde geld voor alle andere informatie betreffende RayHBO waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan RayHBO schade kan berokkenen.
De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij deze informatie ook geheim houd.
De klant neemt alle nodige maatregelen om de privacy van eventuele kandidaten of zorgvragers voldoende te waarborgen.
De geheimhoudingsplicht geld uiteraard niet voor informatie:
- die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
- die door een klant openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht
De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geld voor de duur van de onderliggende overeenkomst en daarna.

Boetebeding
Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarde over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van RayHBO een onmiddellijk opeisbare boete.
- Is de andere partij een consument, dan bedraagt deze boete €1.250
- Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000
Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag van 5% van het hiervoor genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
Het verbeuren van deze boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van RayHBO waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
Recht op ontbinding
De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer RayHBO toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard or geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
Is de nakoming van de verplichtingen door RayHBO niet blijven of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat RayHBO in verzuim is.
RayHBO heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien RayHBO kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat zijn klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht
In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van RayHBO in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan RayHBO kan worden toegerekend in een van de wil van RayHBO onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van RayHBO kan worden verlangd.
Tot overmachtssituatie worden ook = doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwacht stroom-, elektriciteits-, Internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, hacks of aanvallen, computerbugs, staking, overheidsmaatregelen, pandemieën, epidemieën, ziekte, overlijdens, aangrijpende privé gebeurtenissen onder het personeel, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor RayHBO één of meer verplichtingen naar de klant niet na kan komen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat RayHBO weer aan die verplichtingen kan voldoen.
Vanaf het moment dat een overmachtssituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, morgen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
RayHBO is in een overmachtssituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
Wijzing algemene voorwaarden
RayHBO is gerecht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Grote inhoudelijke wijzigingen zal RayHBO zoveel mogelijk vooral met de klant bespreken.
Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomt op te zeggen.
Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van RayHBO.
Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid en vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat RayHBO bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Annuleren van lesactiviteiten
RayHBO kan een lesactiviteit ten alle tijden annuleren bij te weinig aanmeldingen, wegens ziekte of overmacht, of wanneer blijkt dat een lesactiviteit niet op een veilige of verantwoorde manier kan doorgaan, zonder enige verplichting van restitutie of (schade)vergoeding, anders dan terugbetaling van eventuele aanbetaling.
De klant kan een lesactiviteit tot 72 uur voor aanvang van de activiteit annuleren tegen enkel de kostprijs van de voorbereiding, wanneer de klant een rechtspersoon betreft.
Wanneer de klant een consument betreft kan deze deelname aan een lesactiviteit tot 48 uur van te voren annuleren en kosteloos omboeken naar een andere, nader overeen te komen datum.

Maken en gebruiken van beeld- en geluidsmateriaal
Het is de klant niet toegestaan om beeld- of geluidsmateriaal te maken van de diensten die RayHBO levert, tenzij voorafgaand schriftelijk overeengekomen. (Dit men name ten behoeve van de privacy van deelnemers, zorgvragers of ten behoeve van auteursrechten van RayHBO of derden).
RayHBO behoud zich het recht voor om tijdens het leveren van diensten beeld- of geluidsmateriaal, zoals foto’s, films maar ook geluidopnamen, te maken en deze te gebruiken voor trainingsdoeleinden of ten behoeve van reclame, promotie of demonstratie doeleinden of op andere manieren te publiceren.
RayHBO blijft eigendom van het auteursrecht op alle opnamen die in opdracht van de klant worden gemaakt.
De klant is verantwoordelijk voor het informeren van de mogelijkheid tot vastlegging van beeld- en/of geluidmateriaal en het verkrijgen van toestemming van alle deelnemers, derden of aanwezigen tijdens een dienstverlening door RayHBO voor het maken, publiceren en (commercieel) gebruiken van opnamen door RayHBO.
De klant zorgt ervoor dat objecten of personen die niet middels beeld- of geluidsmateriaal mogen worden vastgelegd voor aanvang van de dienstverlening duidelijk zijn gemarkeerd, afgedekt of verwijderd en dat RayHBO op de hoogte is van deze beperkingen tot vastleggen.
Uiteraard gaan wij zorgvuldig met privacy om. Verzoeken om niet middels beeld- of geluidsmateriaal te worden vastgelegd zijn mogelijk en moeten duidelijk en van te voren worden ingediend. Dit kan echter gevolgen hebben voor de uitvoering van de dienstverlening (denk aan het niet volledig kunnen fotograferen van een team of uitreiking van een certificaat op verzoek van de klant, of het moeten markeren, achteraf wazig maken of afdekken van personen of objecten die niet vastgelegd mogen worden of praktische belemmering en extra tijdsduur voor het nemen van passende maatregelen.)

© Copyright 2020 RayHBO - All Rights Reserved (RayMake)

KvK-nummer:  81736738 - Btw-identificatienummer: NL003597468B06
Privacy statement - Algemene voorwaarden - Contact

Wij gebruiken cookies voor uw beste ervaringen. Lees ons privacy statement.